Nafarroako gazteek hausnarketa egin eta sentsibilizazio euskarriak sortzen dituzte hezitzaileen eta materialen laguntzarekin, baita Hegoaldean bizi diren gazteekin hitz eginez ere. Elkarrizketa hauek itsaso ertzak elkartzen dituzte, zailtasun globalak batu eta errealitate, ezberdintasun eta puntu amankomunak harremantzen dituzte.
Los jóvenes navarros reflexionan y crean soportes de sensibilización con la ayuda de las educadoras y de los materiales, y también conversando con jóvenes que viven en el Sur. Estas conversaciones unen las orillas, encarnan las dificultades globales, ponen en relación realidades, diferencias y puntos en común.
     
ANNF-El Caracol
ANNF-El Caracol

2009ko martxoaren 24 eta 31, ANNFko egoitzako gazteek eta Mexikoko El Caracol elkarteko ( www.elcaracol.org ) gazteek, bideokonferentzia baten bitartez harremanetan jartzen dira, arduratzen dieten eta Atlantikoko bi aldeetan hausnarketa sorrarazten duten gaiak jorratzeko. Horrela besteak beste aberastasuna, gerrak, hezkuntza, ingurunea-klima aldaketa, krisia, ura, politika, hedabideak, pobrezia, koloreak, matxismo-feminismoa eta laguntasunaren inguruan hitz egiten dugu. Mundua hobetzeko gure mezuekin bukatzeko.

El 24 y el 31 de marzo de 2009, jóvenes de los hogares de ANNF y jóvenes de la asociación mexicana El Caracol ( www.elcaracol.org ) contactan mediante una videoconferencia para tratar diversos temas que preocupan y hacen reflexionar a ambos lados del Atlántico. Así entre otras cosas hablamos de riqueza, guerras, educación, medio ambiente-cambio climático, crisis, agua, política, medios de comunicación, pobreza, colores, machismoľ feminismo y de amistad. Para terminar con nuestros mensajes para mejorar el mundo.

   

videoconferencia con el Caracol 1
videoconferencia con el Caracol 2
videoconferencia con el Caracol 3
videoconferencia con el Caracol 4
videoconferencia con el Caracol 5
videoconferencia con el Caracol 6
videoconferencia con el Caracol 7

ANNF-Unicef Perún
ANNF-Unicef en Perú
Perutik (Unicef-eko programa batetik) gure proiektuko lanabesak erabiliz gazteek egindako irrati spotak bidaltzen dizkigute. 2009ko Urtarrila-Otsaila.
Nos envían de Perú (de un programa de Unicef) spots radiofónicos realizados por jóvenes utilizando las herramientas de nuestro proyecto. Enero-Febrero de 2009.

Irrati tailerrak Perun / Talleres de radio en Perú